Xóɖesínxómɛ̀: Lojiki ɖo fɔngbe mɛ̀


Ұϙ́ʆɔЊəҰϙ́  ҩԸϙ  ԸϙնiꝹi ɔ́, ѢҩʓɛԸiϞҰϙ́  ʆiϞ  ꝹҩϞႫϙ́  ႫϙՌϙ́ ωɛ. ə́  Ϟɔ  Ⴋɔ  Ұϙ́  Ⴛϙ́  Ըə̌  ə̀  Ⴋϙ́  ԸiϞ  Ѣҩʓɛ, Ⅎϙ  Ⴋɔ  Ұϙ́  նԸɔ́նԸɔ́  ЊɔϞ  ə  ωʋ́. ԸϙնiꝹi  ѢɛϞʓɛ  ѢɛϞʓɛ  ωɛ  Ⴋə̀. ѢҩʓɛԸiϞѢɔ́  ЏԸɛꝹiϞʋ  ҩԸiʆѢɔѢi  Ռҩ̀  Ⴋə̌  Ⅎϙ́  jԸɔ́  Ⴋɔ  "ʆiԸϙЏiʆʓϙ", Ⅎɔ  Ⴋϙ̀  ႢɔϞЊə  ʓɛ  ɔ́, ʓǐ  Ϟҩ́  jԸɔ́  Ⴋɔ  "ʆiԸϙЏiʓʋ". 

Xósᴐgbexó alǒ Lojiki ɔ́, tamɛlinxó sín kánɖó ɖòkpó wɛ. E nɔ́ ɖɔ xó dó lě è ɖó ná lìn tamɛ, bó ɖɔ xó jlɔ́jlɔ́ gbᴐn e wú. Logiki tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ ɖè. Tamɛlintɔ́ glɛkinù Alistɔti kpà ɖě bó ylɔ̌ ɖɔ “silogismo”, bɔ ɖò fᴐngbe mɛ ɔ́, mǐ na ylɔ̌ ɖɔ “Silogimu”. Silogimu ɔ́, xóɖésínxómɛ alɔkpa ɖé wɛ, bɔ titomɛ tɔn junjɔn xogbe atɔn jí… 

Xà ɖě kpo ɔ́ ɖò fí : Xóɖesínxómɛ̀. Lojiki ɖó fɔngbe mɛ̀_compressed.pdf

CE SITE A ÉTÉ CONSTRUIT EN UTILISANT